Rozstania nigdy nie są proste, ale w przypadku par, które mają dzieci, sprawę może komplikować dodatkowo kwestia kosztów ich utrzymania. To istotne, ponieważ status związku nie wpływa na obowiązek opieki nad dzieckiem – rodzice wspólnie odpowiadają za pokrycie kosztów wychowania dziecka. W związku z tym warto dowiedzieć się więcej na temat alimentów w Anglii, czyli child maintenance. Kto ma obowiązek płacenia alimentów? Jak je uzyskać i jak ustalana jest ich wysokość?

Kto i kiedy musi płacić alimenty w UK?

Alimenty to środki finansowe na utrzymanie dziecka opłacane, gdy jedno z rodziców nie mieszka z dzieckiem. Co istotne, obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie jest uzależniony od rodzaju relacji pomiędzy rodzicami. Oznacza to, że osoba, która nie mieszka z dzieckiem, ale w świetle prawa jest jego rodzicem (biologicznym lub adopcyjnym) jest odpowiedzialna za jego utrzymanie wspólnie z drugim rodzicem/opiekunem i musi płacić alimenty nie tylko po rozwodzie, ale też w przypadku, gdy nigdy nie byli w formalnym związku.

Komu przysługują alimenty w UK?

O przyznanie alimentów w Anglii możesz wnioskować, jeśli:

  • Twoje dziecko ma mniej niż 16 lat lub mniej niż 20 lat, jeśli kontynuuje naukę w pełnym wymiarze godzin,
  • mieszkasz na stałe i legalnie w Wielkiej Brytanii,
  • jesteś rodzicem (nawet jeśli nie mieszkasz razem z dzieckiem), dziadkiem sprawującym opiekę nad dzieckiem lub opiekunem dziecka.

Jak uzyskać alimenty na dziecko w UK?

Sposób uzyskania alimentów w Anglii zależy w dużej mierze od tego, czy obie strony są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia. Szczegóły związane z child maintenance mogą być ustalone:

  • w ramach prywatnego porozumienia pomiędzy rodzicami,
  • za pośrednictwem Child Maintenance Service,
  • sądownie w trakcie rozwodu lub zakończenia związku partnerskiego.

Więcej na temat poszczególnych opcji można dowiedzieć się, korzystając z narzędziaGet help arranging child maintenance‘.

Child Maintenance Service zapewnia pomoc w zakresie ustalania alimentów, jeśli niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy rodzicami/opiekunami. Ta usługa pozwala również na załatwienie sprawy w sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie skontaktować się z drugim rodzicem (np. jeśli nie znasz aktualnego adresu, CMS poszuka go w ramach swoich możliwości) lub nie chcesz tego robić.

  • Ważne! Jeśli masz powody sądzić, że znajomość Twojego aktualnego nazwiska lub adresu przez drugie z rodziców stwarza dla Ciebie lub dziecka zagrożenie, koniecznie poinformuj o tym Child Maintenance Service.

Czy przyznanie alimentów w UK jest możliwe, jeśli jedno z rodziców mieszka za granicą?

Wszystko zależy od tego, o jaki kraj chodzi. Egzekwowanie wypłaty należnych alimentów od lub przez osoby przebywające poza UK możliwe jest tylko w przypadku państw, z którymi Wielka Brytania zawarła umowę o Wzajemnej Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych (ang. Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders, w skrócie REMO) – dla Polaków mieszkających na Wyspach istotną informacją jest to, że Polska należy do grona tych państw.

Czy przyznanie alimentów w UK jest możliwe, jeśli jedno z rodziców mieszka za granicą?

 

Ile wynoszą alimenty na dziecko w UK?

W przypadku porozumienia pomiędzy rodzicami wysokość alimentów uzależniona jest od indywidualnych ustaleń. W celu jej określenia można skorzystać z rządowego kalkulatora, który oszacuje kwotę alimentów na podstawie podanych informacji na temat drugiego rodzica (dochód, zasiłki, liczba nocy, podczas których dziecko przebywa pod ich dachem), ale nie jest to kwota wymagana ani maksymalna.

Jeśli sprawa załatwiana jest poprzez Child Maintenance Service wyliczona zostanie konkretna kwota, jaką zapłacić ma drugi rodzic po uwzględnieniu jego dochodu i innych wydatków (np. alimentów na inne dzieci). Po ustaleniu wysokości należy wybrać sposób płatności. Tu możliwe są dwie opcje:

  • Direct Pay: alimenty płacone są bezpośrednio drugiemu rodzicowi,
  • Collect and Pay: alimenty płacone są do Child Maintenance Service, a następnie przekazywane drugiemu rodzicowi.

W ciągu miesiąca od pierwszej decyzji o wysokości alimentów wydanej przez CMS możesz zawnioskować o tzw. obowiązkowe ponowne rozpatrzenie (ang. mandatory reconsideration). O zmianę kwoty można starać się również, jeśli rodzic płacący alimenty ma inne źródło dochodu lub wydatki, które nie zostały wzięte pod uwagę.

  • Ważne! Jeśli pobierasz zasiłki (np. Universal Credit), alimenty nie wpłyną na ich wysokość.

Co ile dostaje się alimenty w UK?

Pierwsza płatność ma zazwyczaj miejsce w ciągu 12 tygodni od zawnioskowania o alimenty. Warto też wiedzieć, że chociaż kwota świadczenia określana jest w stawce tygodniowej, płatności mogą przebiegać w różny sposób w zależności od sytuacji rodzica, który ma płacić alimenty. Najczęściej są to wpłaty cotygodniowe lub comiesięczne, ale wpłaty mogą mieć miejsce również co dwa tygodnie (np. w przypadku, gdy płacący rodzic otrzymuje co dwa tygodnie zasiłek).

Kiedy nie przysługują alimenty na dziecko w UK?

Obowiązek płacenia alimentów kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko 16 roku życia (jeśli nie uczy się dalej) lub 20 roku życia (jeśli kontynuuje edukację w pełnym wymiarze godzin).

Istotna jest również kwestia podziału obowiązków związanych z opieką. Nawet jeśli nie mieszkacie w jednym gospodarstwie domowym, ale każde z rodziców jest w równym zakresie odpowiedzialne za wychowanie dzieci, CMS może uznać, że nie ma podstaw do przyznania alimentów.

Inną sytuacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest odmowa uznania dziecka. Jeśli jedno z rodziców, których dotyczy sprawa, zgłosi sprzeciw, co do obowiązku opieki i opłacania alimentów, ponieważ uważa, że dziecko nie jest ich, konieczne będzie uzyskanie potwierdzenia, np. poprzez wykonanie testu DNA lub uzyskanie decyzji sądowej. Alimenty mogą zostać zawieszone do czasu rozwiania wątpliwości.

Co zrobić, jeśli drugi rodzic nie płaci alimentów w UK?

Jeśli alimenty nie są opłacane w terminie lub w ustalonej kwocie, możesz podjąć kroki w celu wyegzekwowania zaległych należności. Zarówno w przypadku prywatnego porozumienia, jak i alimentów płaconych w ramach Direct Pay problem możesz zgłosić do Child Maintenance Service. Przy alimentach płaconych za pośrednictwem CMS nie ma potrzeby dodatkowego zgłaszania opóźnień, zostaną one odnotowane automatycznie.

Na jaką pomoc można liczyć? Jeśli niemożliwe jest dojście do porozumienia i płacący rodzic nie jest w stanie lub odmawia uregulowania należności, CMS może podjąć kroki, by zaległości pobrać np. z wypłaty czy zasiłków, lub nawet zaangażować w sprawę komornika.