Jeżeli chcą Państwo świadczyć usługi w ramach swojej spółki ltd w innym kraju, zapewne są Państwo świadomi, że dzięki regulacjom Unii Europejskiej powstał rynek wewnętrzny, stwarzający na jej terytorium obszar bez granic wewnętrznych. Zapewnia to swobodny przepływ usług, towarów, osób i kapitału. Oznacza to, że mogą Państwo świadczyć usługi transgranicznie, zarówno tymczasowo jak i przez rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym państwie, na przykład w Polsce. Zgodnie z TFUE, swobodne świadczenie usług (art. 56) oraz swoboda przedsiębiorczości (art. 49) gwarantują, że ograniczenia korzystania z postanowień są zakazane, z nielicznymi tylko wyjątkami.

Aby działać na terenie Polski, firma brytyjska ma kilka możliwości prowadzenia działalności.

Jeżeli przedsiębiorstwo skupiać się będzie głównie na imporcie lub świadczeniu usług niematerialnych, a sam usługodawca nie ma potrzeby, aby przyjeżdżać do Polski, może działać jako firma zagraniczna świadcząca usługi w innym kraju. W tym przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 1 UUPO zyski przedsiębiorstwa działającego na terenie Wielkiej Brytanii, a niemającej siedziby w Polsce nie podlegają polskiemu podatkowi CIT (podatek od osób prawnych).

Inną możliwością jest utworzenie przez Państwa przedsiębiorstwo w Polsce swojego przedstawicielstwa lub oddziału. Przedstawicielstwo nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, a ma jedynie charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Będzie jednak płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdy zatrudni pracowników. Przedstawicielstwo wpisuje się do rejestru przedstawicielstw prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki. Oddział przedsiębiorstwa służy do wykonywania działalności gospodarczej i po utworzeniu musi zostać wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie zostanie mu nadany numer KRS. Takie podmioty są zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nazwie, odpowiednio przedstawicielstwo w Polsce lub oddział w Polsce.

Zarejestrowanie spółki ltd w Polsce pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej na podobnych warunkach, jak w przypadku „zwykłych” działalności, jednak jest to tańsze. Podmioty zagraniczne nie płacą w Polsce podatku od dochodów, których źródło znajduje się za granicą, a jedynie z tytułu wykonanych w Polsce usług lub sprzedawanych towarów. Warunkiem podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jest brak siedziby (zgodnie z kodeksem cywilnym: miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający) i faktycznego zarządu.